Արտաքին կապերի և ծրագրերի վարչություն

Վարչությունն իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

1) մասնակցում է միջազգային, միջկառավարական և միջգերատեսչական պայմանագրերի (համաձայնագիր, հուշագիր, արձանագրություն) նախագծերի մշակմանն ու նախապատրաստմանը, որոնք ենթակա են կնքման արտասահմանյան պետությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների հետ: Ապահովում է նախագծերի վերաբերյալ ՀՀ շահագրգիռ նախարարությունների և գերատեսչությունների դիրքորոշման ստացումը և ամփոփելով վերջիններիս կարծիքները` ներկայացնում դրանք ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն պատրաստելով նաև նախագծի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանք կամ եզրակացություն (գործընթացի նպատակահարմարության կամ հիմնավորման, հատուկ կարծիքի, դիրքորոշման և այլն),
2) առաջարկություն է ներկայացնում տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներին առնչվող միջազգային պայմանագրերի վերաբերյալ,
3) կազմակերպում է տնտեսական և գիտատեխնիկական համագործակցության այն միջկառավարական հանձնաժողովների աշխատանքները, որտեղ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը հայկական մասի համանախագահն է,
4) ապահովում է միջնորդավորված կամ ուղղակի կապը և համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող արտասահմանյան երկրների դեսպանությունների և այլ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, միջազգային կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև արտերկրներում գտնվող ՀՀ դիվանագիտական և այլ ներկայացուցչությունների հետ,
5) ապահովում է միջազգային համաժողովների (հանդիպում, կոնֆերանս, նստաշրջան,ֆորում) համար փաստաթղթերի նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքները,
6) նախապատրաստում է միջազգային կազմակերպություններին, կոնվենցիաներին և այլ պայմանագրերին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցելու համար բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ներառյալ նյութերի հայերեն թարգմանությունը,
7) նախապատրաստում է վավերացման ենթակա պայմանագրերի փաստաթղթերի փաթեթը` ՀՀ սահմանադրական դատարանի կամ ՀՀ Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնելու համար,
8) նախապատրաստում է միջազգային հանձնաժողովներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը: Պատրաստում է արտասահմանյան ծառայողական գործուղումների հրամանները և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթային ձևակերպումները, ներառյալ վիզաների ստացումը,
9) կատարում է արտասահմանյան պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների  հետ անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխանակումը, ինչպես նաև ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության միջոցով ստանում միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա ձեռնարկությունների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,
10) համակարգում է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության համակարգի գերատեսչությունների և ձեռնարկությունների միջազգային գործունեությունը,
11) վարում է միջազգային հանդիպումների արձանագրությունները, իրականացնում այլ արարողակարգային գործառույթներ, այդ թվում ապահովում է արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունման, տեղավորման, սպասարկման, ճանապարհելու աշխատանքները,
12) ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության համաձայնությամբ կատարում է պատվիրակությունների ձևավորում և փաստաթղթային ձևակերպում, տալիս փորձի փոխանակման, փորձաշրջանի անցկացման, տեխնիկական համագործակցության նպատակով գործուղման մեկնելու համար,
13) ապահովում է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի, նախարարի տեղակալների և աշխատակազմի աշխատակիցների արտասահմանյան գործուղումների հետ կապված անհարաժեշտ աշխատանքների կատարումը` փաստաթղթերի ձևակերպումները, մուտքի արտոնագրի ստացումը և այլն,
14) կատարում է օտարերկրյա պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից ստացված նյութերի թարգմանությունը,
15) ապահովում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն, հանդիպումների կազմակերպում, բանակցությունների վարում, համաձայնագրերի նախագծերի պատրաստում, ընթացիկ նամակագրության ապահովում,
16) իրականացնում է միջազգային համագործակցության վերաբերյալ նյութերի նախապատրաստման աշխատանքներ` նախարարության ինտերնետային կայքի «Միջազգային» բաժնի համար:

Վարչության պետն է Քրիստինե Բեգլարյանը:
Հեռ.`+374(10) 59-00-32
Էլ. փոստ`
kristine.beglaryan@mtcit.am