Երկաթուղու վարչություն

Վարչությունն իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

- մշակում է երկաթուղային տրանսպորտի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծեր, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի երկաթուղային տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող բաժինները,

- մշակում է երկաթուղային տրանuպորտով ուղևորների և բեռների փոխադրումների  ծրագրերի, դրանց միասնական համակարգի կազմակերպման հայեցակարգերի և այդ գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի նախագծեր, մասնակցում է այդ ծրագրերի և իրավական ակտերի ներդրման գործընթացին,

- իրականացնում է երկաթուղային տրանսպորտի բնագավառում նախարարության իրավասությունների շրջանակներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության, ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված կարգով հանրապետության տարածքում երկաթուղային պատահարների, վթարների, դժբախտ դեպքերի ծառայողական քննության հաշվառման կազմակերպումը և պատահարների կանխարգելման միջոցառումների մշակման աշխատանքները,

- իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության, «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Ռուսական երկաթուղիներ» բաց բաժնետիրական ընկերության միջև 2008 թվականի փետրվարի 13-ին կնքված «Հայկական երկաթուղու համակարգը «Ռուuական երկաթուղիներ» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից uտեղծված «Հարավկովկաuյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերությանը փոխանցելու մաuին» կոնցեuիոն պայմանագրով վերապահված գործառույթները և այլն,

- մասնակցում է երկաթուղային տրանսպորտի բնագավառում ՀՀ միջազգային պայմանագրերի /համաձայնագրերի/ նախագծերի նախապատրաստման, կնքման, ինչպես նաև ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների կատարման աշխատանքներին, իրականացնում է օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով երկաթուղային փոխադրումների, վիճակագրական հաշվետվությունների վերլուծություն և ներկայացնում  համապատասխան առաջարկություններ:

ԵՏՄ անդամակցությանն ուղղված ախատանքներ
 
ԵՏՄ-ին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության հետ կապված լայն մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ենթակոմիտեների և աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին: Մասնավորապես, մասնակցում է «Համակարգված (համաձայնեցված) տրանսպորտային քաղաքականության հիմնական ուղղությունների և իրացման փուլերի նախագծի», երկաթուղային տրանսպորտի անվտանգության հավաստագրերի տրամադրման կարգի, երկաթուղային բեռնափոխադրումների ընթացքում միասնականացված սակագների համալիր կիրառելու կարգի, մաքսային մարմիններին բեռնափոխադրողների կողմից նախնական իրազեկման կարգի մշակման, տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտների վերանայման ու հաստատման աշխատանքներին և այլն: 

Պարբերաբար քննարկվում և համապատասխան կարծիքներ, եզրակացություններ ու առաջարկություններ են ներկայացվում ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության, Մաքսային միության և ԱՊՀ անդամ պետությունների միջև համագործակցության հետ կապված երկաթուղային տրանսպորտի բնագավառի  մի շարք փաստաթղթերի վերաբերյալ:  

Վարչության պետն է Արսեն Մուսոյանը:
Հեռախոս՝ (+374) 59-00-58
էլ. փոստ՝ railway@mtcit.am