Մրցույթների հարցաշարեր | mtcit.am

Մրցույթների հարցաշարեր
ՀՀ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ (Քաղաքացիական ծառայության առաջատար և կրտսեր պաշտոնների համար)97 կբ